Lütfen Bekleyin

loading

Mesaj

Eğitim kalitenizi yükseltin ve hızlı sonuçlar alın.

Elektroy ölçme ve değerlendirme süreçlerinizi büyük oranda hızlandırmanıza yardımcı olur.

students illustration

Elektroy Şifre Hatırlatma Formu

ELEKTROY VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

İşbu sözleşmenin tarafları; Beşevler Mah. Yıldırım Cad. 255/2 Nilüfer/BURSA adresinde faaliyet gösteren SEKİZDESEKİZ BİLGİSAYAR DONANIM EĞİTİM ARAÇ ve GEREÇ HİZMETLERİ BİLİŞİM İLETİŞİM ELEKTRİK OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca SEKİZDESEKİZ olarak anılacaktır) ile üye olurken işbu sözleşmeye elektronik olarak onay veren Üye’dir.

MADDE 2-TANIMLAR

Üye(ler): Site’ye SEKİZDESEKİZ tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve SEKİZDESEKİZ tarafından üyeliği onaylanarak, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri;

Elektroy Veli Bilgilendirme Sistemi: İşbu sözleşmeyi akdeden Üyeler’e SEKİZDESEKİZ tarafından sunulan her türlü veri ve hizmeti;

Site: http://www.elektroy.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, Elektroy Veli Bilgilendirme Sistemi’nin üyelik başvurularının alındığı ve Elektroy Veli Bilgilendirme Sistemi’nin sunulmasında ara yüz fonksiyonunu yerine getiren web sitesini;

Üyelik Bilgileri: Üye’nin kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca Üye tarafından bilinen bilgileri; ifade etmektedir.


MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu; Elektroy Veli Bilgilendirme Sistemi’nin kapsamının, sunulmasının şart ve koşullarının ve Elektroy Veli Bilgilendirme Sistemi kapsamında SEKİZDESEKİZ ve Üye’nin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı; işbu sözleşme ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Elektroy Veli Bilgilendirme Sistemi’ne ilişkin SEKİZDESEKİZ tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

MADDE 4- ÜYELİĞE İLİŞKİN KOŞULLAR

4.1. Üyelik statüsü sadece, Site üzerinde Üye olmak isteyen kişi tarafından ilgili yönlendirilmelerin takip edilmesi, üyelik formunda belirtilen bilgilerin doldurulması, üyelik başvurusunun SEKİZDESEKİZ tarafından onaylanması sonucunda Üye olmak isteyen kişi tarafından kazanılabilecektir.

4.2. SEKİZDESEKİZ, hiçbir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirim yapmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmadan Üye olmak isteyen kişinin başvurusunu reddetme, ek bilgiler isteme, sağlanan bilgilerde değişiklik isteme, bilgileri silme, Üye’nin üyeliğini sona erdirme, dondurma ve/veya işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Üyelik başvurusunun reddedilmesi, üyeliğin sona erdirilmesi veya durdurulması nedeniyle SEKİZDESEKİZ’den herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunulamaz.

4.3. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve SEKİZDESEKİZ tarafından açıklanan ve/veya açıklanacak olan her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu ve/veya olacağını kabul etmek istememesi halinde derhal üyeliğine son verilmesi için SEKİZDESEKİZ’e Site’de belirlenen yöntemlerle talepte bulunacağını kabul ve beyan eder.

4.4. Üyeliği dondurulan, üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla Üye olmaları yasaktır.

MADDE 5- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5.1. Üye, SEKİZDESEKİZ tarafından site üzerinde sağlanan hizmetlerden yararlanırken iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. SEKİZDESEKİZ, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

5.3. Üye, Üyelik Bilgileri’nin güvenliği ve gizliliğinin sağlanmasından tamamen sorumlu olduğunu, Üyelik Bilgileri ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üye, SEKİZDESEKİZ’e bildirdiği her türlü bilginin doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu bilgilerin kendisi tarafından kullanılmasında hak sahibi olduğunu ve bu bilgilerin kullanılmasının üçüncü kişilerin haklarına zarar vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. SEKİZDESEKİZ, Üyeler tarafından SEKİZDESEKİZ’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından değiştirilen veya sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırma, bu bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.6. SEKİZDESEKİZ Site’de yer alan veya alacak olan çeşitli hizmetlerle ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda Üye’nin ilgili hizmetten faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. SEKİZDESEKİZ tarafından her zaman Site’de çeşitli hizmetlerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkânı bulunmakta olup, SEKİZDESEKİZ her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz hizmet sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, hizmeti ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir.

5.7. Üye’nin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, SEKİZDESEKİZ dilerse sözleşmeyi derhal feshetmek veya aynen ifasını talep etmek hakkını haizdir. Söz konusu seçimlik haklardan hangisi kullanılırsa kullanılsın SEKİZDESEKİZ, her türlü zararının tazminini talep edebilecektir. Üye, SEKİZDESEKİZ’in işbu sözleşmeyi feshetmesi veya Üye’nin işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerine uymaması sebebiyle SEKİZDESEKİZ’in avukatlık ve dava masrafları da dâhil olmak üzere her türlü zararını ilk talepte SEKİZDESEKİZ’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- FİKRİ HAKLAR

Site üzerinde kullanılan her türlü uygulama ve yazılımın (ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları SEKİZDESEKİZ’e ait ve/veya SEKİZDESEKİZ tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. SEKİZDESEKİZ uygulamalarının, Site’de yer alan bilgilerin ve SEKİZDESEKİZ’in telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına SEKİZDESEKİZ tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, SEKİZDESEKİZ’in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. SEKİZDESEKİZ’in; Site ve Site üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

MADDE 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SEKİZDESEKİZ, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SEKİZDESEKİZ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SEKİZDESEKİZ için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SEKİZDESEKİZ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

MADDE 9- SEKİZDESEKİZ KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SEKİZDESEKİZ’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter ve diğer kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.U.M.K 287. Madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında, işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumu da dâhil olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- BİLDİRİM

Üye ile kayıt olurken bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme beyanları aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Gerekli bildirimlerin alınmasını teminen Üye SEKİZDESEKİZ’e bildirdiği e-posta adresini ve Site’nin ilgili bölümlerini güncel olarak kontrol etmek zorundadır.

MADDE 12- YÜRÜRLÜLÜK

İşbu sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Nasıl Çalışır

Öğrencileri hızlı ve kolay şekilde değerlendirin. Sonuçlara anında ulaşın!

Testleri Ekrana Yansıtın

Testlerinizi ve alıştırma sorularını akıllı tahtadan veya bilgisayardan projeksiyona yansıtın.

Öğrenciler Soruları Cevaplasın

Öğrenciler ellerindeki altı butonlu kumanda ile kablosuz olarak soruyu cevaplarlar.

Verilen Cevaplar Sistemde Depolansın

Verilen cevaplar kablosuz olarak öğretmen bilgisayarındaki Elektroy sisteminde depolanır.

Değerlendirmelerinizi Yapın ve Sonuçları İnceleyin

Başarı oranlarına ve bir çok özelliğe ulaşın. Dilerseniz sonuçları velilerle beraber değerlendirin.

teacher illustration

Öğretmenler Açısından Elektroy;

Her tip öğrenci profili için başarıya olumlu yönde katkı sağlar. Öğrencilerin severek yaptığı keyif aldıkları bir aktivitedir. Herkes sınıf içinde sorulan sorulara katılımda bulunur. Sesini çıkaramayan sessiz öğrencilerde dâhil her tip öğrenci için performans artırımında bulunmak Elektroy ile çok kolaydır.

BİLGİ ALIN
students iilustration

Öğrenciler Açısından Elektroy;

Her tip öğrenci profili için başarıya olumlu yönde katkı sağlar. Öğrencilerin severek yaptığı keyif aldıkları bir aktivitedir. Herkes sınıf içinde sorulan sorulara katılımda bulunur. Sesini çıkaramayan sessiz öğrencilerde dâhil her tip öğrenci için performans artırımında bulunmak Elektroy ile çok kolaydır.

BİLGİ ALIN
parents illustration

Veliler Açısından Elektroy;

Her tip öğrenci profili için başarıya olumlu yönde katkı sağlar. Öğrencilerin severek yaptığı keyif aldıkları bir aktivitedir. Herkes sınıf içinde sorulan sorulara katılımda bulunur. Sesini çıkaramayan sessiz öğrencilerde dâhil her tip öğrenci için performans artırımında bulunmak Elektroy ile çok kolaydır.

BİLGİ ALIN
directors iilustration

Yöneticiler Açısından Elektroy;

Her tip öğrenci profili için başarıya olumlu yönde katkı sağlar. Öğrencilerin severek yaptığı keyif aldıkları bir aktivitedir. Herkes sınıf içinde sorulan sorulara katılımda bulunur. Sesini çıkaramayan sessiz öğrencilerde dâhil her tip öğrenci için performans artırımında bulunmak Elektroy ile çok kolaydır.

BİLGİ ALIN
video

Eğitimde Yeni Bir Dönem; Elektroy ile Soruları Tuşa Getirin.

Elektroy ile klasik cevap verme sistemlerine göre (parmak kaldırma, optik değerlendirme vb.) kat kat daha kısa sürede ve zahmetsizce sınıfınızı değerlendirebilirsiniz.

%100 Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin tamamı Elektroy ile öğrencilerinin verimlerinin arttığını ve derse katılım oranının %100’ü bulduğunu belirtiyor.

Elektroy Pro’yu İndirin

Eğitim kalitenizi yükseltin ve hızlı sonuçlar alın. Elektroy ölçme ve değerlendirme süreçlerinizi büyük oranda hızlandırmanıza yardımcı olur.

ELEKTROY PRO’YU İNDİR
remote control device