Ltfen Bekleyin

loading

Mesaj

S覺kça Sorulan Sorular

1 - ElekTRoy nedir?
Türkiye'nin Elektronik Oylama Sistemi kelimelerinin birleiminden oluan elektronik veri toplama ve deerlendirme sisteminin markas覺d覺r.
2 - Elektronik cevaplama sistemi nedir?
Elektroy kumandalar覺 ile kablosuz iletiim teknolojisi kullan覺larak yap覺lan cevaplama sistemidir.
3 - Sistem yurt d覺覺ndan ithal mi ediliyor?
Sistem merkezi Bursa'da olan Sekizdesekiz (Ltd irketinin) firmas覺n覺n bünyesinde Türk Elektronik Mühendisleri taraf覺ndan tasarlanm覺t覺r ve üretimi yap覺lmaktad覺r.
4 - Elektroy her örenciye eit artlarda cevap hakk覺n覺 nas覺l sal覺yor?
Elektroy sisteminin ç覺k覺 noktas覺 her örenciye eit artlarda cevap hakk覺 tan覺ma düüncesidir. Bunu öyle aç覺klayal覺m; s覺n覺flar覺m覺zda öretmenlerimiz bir konuyu anlatt覺ktan sonra, ya da bir soru sorduktan sonra anlamayan var m覺? diye klasik olmu bir soru sorar ama bu soruya cevap verme cesareti gösterebilen örenci say覺s覺 çok azd覺r. Bu noktadan hareketle Elektroy kumandalar覺 kullanan s覺n覺flar覺m覺zda her örenci elindeki kumanda ile öretmenin sorduu soruya cevap verir ve tüm s覺n覺f覺n sonuçlar覺 saniyeler içinde öretmen taraf覺ndan görülebilir ve sorunun ya da konunun ne kadar anla覺ld覺覺 ve kimler taraf覺ndan anla覺ld覺覺 gibi sonuölar o anda say覺sal veriler haline dönüür.
5 - Elektroy sisteminin en büyük avantaj覺 nedir?
Elektroy sisteminin en büyük avantaj覺, kablosuz iletiim teknolojisinin sunduu h覺z sayesinde ölçme deerlendirme alan覺nda Dünya'da var olan en h覺zl覺 sistem olmas覺d覺r.
6 - Elektroy sistemi; dier ölçme deerlendirme sistemlerine göre eitime nas覺l bir farkl覺l覺k getirecektir?
Ça覺m覺z teknoloji ça覺 olmas覺na ramen günümüzde yap覺lan ölçme yöntemleri hala eski tip, kâ覺t doldurularak yap覺lan deerlendirme yöntemleridir, eski yöntemler içindeki en h覺zl覺 yöntem optik form kullan覺lan yöntemdir ve bu yöntemlerin en büyük sorunu zaman kayb覺na yol açmas覺d覺r, yani test uyguland覺ktan sonra testin deerlendirilmesi için verilerin/sonuçlar覺n herhangi bir yöntemle okunup daha sonra gerekli veri taban覺na ilenmesi gerekmektedir, imdi Elektroy Sistemi bize ne sunuyor, test uygulan覺rken kullan覺c覺lar ellerindeki kablosuz kumandalar (keypadler) ile sisteme cevap veriyorlar ve sistem test sorular覺 bittii anda verileri sistemin veritaban覺na (database) ilemi oluyor ayn覺 anda da tüm analizleri yapm覺 oluyor, Sizde test yapmak için kulland覺覺n覺z ka覺t, form vs ile deerlendirme için ay覺rm覺 olduunuz içilik ve zaman deerini s覺f覺ra indirmi oluyorsunuz.
7 - Elektroy hangi birimlerden olumaktad覺r?
Elektroy sistemi 5 ana birimden olumaktad覺r;
1 - Elektroy Soru Bankas覺 ve Analizi Program覺
2 - Elektroy Al覺c覺 Ünitesi
3 - Elektroy Örenci Kumandas覺
4 - Elektroy Öretmen Kumandas覺
5 - Elektroy Ta覺ma Çantas覺

8 - Elektroy sistemini kullanabilmek için hangi donan覺mlara ihtiyac覺m覺z var?
Elektroy sistemi için Elektroy program覺n覺n kurulaca覺 bir bilgisayar ve bilgisayardaki görüntüyü s覺n覺ftaki örencilere gösterebilmek için bir projeksiyon cihaz覺 yada büyük ekran bir plazma/lcd televizyon yeterlidir.
9 - Elektroy’un çal覺ma eklinden bahsedebilir misiniz?
Elektroy Sistem paketi içindeki al覺c覺 ünitesi Elektroy Soru bankas覺 program覺n覺n kurulu olduu bilgisayara Usb giriinden tak覺l覺r, Sistemi kullanacak olan öretmenimiz Elektroy Soru bankas覺nda ki mevcut testler içinden, iledii ünite-konu gibi alt bal覺klara göre seçecei sorular覺 ekrana yans覺t覺r, ekrandaki sorulara örenciler ellerinde bulunan kendi isimlerine tan覺mlanm覺 kumandalardan A-B-C-D-E ya da BO tular覺na basarak cevap verirler ve bu cevaplar Elektroy al覺c覺 ünitesi arac覺l覺覺 ile bilgisayardaki Elektroy program覺na iletilir ve sonuçlar programa otomatik olarak kay覺t edilir kay覺t alt覺na al覺nan bu sonuçlar bize s覺n覺f覺n durumu ile ilgili tüm analizleri verir ve tüm bu ilemler saniyeler içinde gerçekleir.
10 - Sistem ne gibi analizler veriyor?
1 - S覺n覺f覺n yap覺lan testteki genel baar覺 durumu-Doru yanl覺 bo istatistii
2 - Testteki her bir soru için s覺n覺f覺n baar覺 durumu-doru Yanl覺 Bo istatistiinin yan覺 s覺ra kaç kii hangi 覺kk覺 iaretlemi ve kaç saniyede iaretlemi gibi ayr覺nt覺lar görülebilir
3 - S覺n覺f覺n test sonundaki s覺ralamas覺 ve her bir örencinin doru yanl覺 bo ve net hesaplamalar覺
4 - S覺n覺f覺n istenilen zaman aral覺覺 içindeki tüm testlerinin sonuç grafii
5 - ister tek bir örenci için istersek tüm s覺n覺f için geçmi uygulamalar için örenci bazl覺 test baar覺 grafii

11 - Sistemi kullanabilmek için çok iyi derecede bilgisayar bilgisine ihtiyaç var m覺?
Sistem eitim kurumlar覺 için özel olarak tasarlanan bir program arac覺l覺覺 ile kullan覺lmaktad覺r, program覺 gelitiren SekizDeSekiz Yaz覺l覺m ekibi y覺llard覺r eitimcilere özel programlar gelitirmitir bu sebeple edindii tecrübe sayesinde kolay kullan覺ma özellikle özen göstermitir.
12 - O zaman bu sayede okul içindeki fotokopi, kâ覺t vs. masraflar覺 da azalacak m覺?
Sistemi kullanan öretmenlerimiz ve idarecilerimiz kâ覺t ve dolay覺s覺yla toner-kartu masraflar覺n覺n önemli ölçüde azald覺覺n覺 bize bildirmektedir.
13 - Sistemin içinde haz覺r soru var m覺? Kullan覺c覺lar kendileri soru ekleyebiliyorlar m覺?
Sistemin içine kullan覺c覺lar çok kolay bir ekilde (Word ortam覺nda kopyala-yap覺t覺r, tara-yap覺t覺r yada elle yazma vs...) soru ekleyebilmektedir, ayriyeten anlamal覺 olduumuz baz覺 yay覺nlar覺n sorular覺 sistemde ücretsiz olarak kullan覺l覺r durumdad覺r, bunun yan覺 s覺ra isteyen öretmenlerimizin sorular覺n覺 SekizDeSekiz ekibi ücretsiz olarak sisteme eklemektedir.
14 - Soru kitapç覺覺 oluturabiliyor mu?
Sistem içinde oluturulan testlerden program sayesinde soru kitapç覺覺 oluturulabilir ve yaz覺c覺dan ç覺kt覺 olarak al覺nabilir.
15 - Evde haz覺rlad覺覺m覺z sorular覺 veya testleri okulumuzdaki bilgisayara ta覺yabilir miyiz?
Sistemi kullanan öretmenlerimiz evlerindeki bilgisayarlara da Elektroy Program覺n覺 kurabilirler ve bu sayede evlerinde sisteme soru girebilirler, bu haz覺rlad覺klar覺 sorular覺 herhangi bir ekilde (örnein usb disk ) okuldaki bilgisayarlar覺na ta覺yabilirler. Ayn覺 ekilde öretmenlerimiz birbirleri aras覺nda da soru ve test al覺 verii yapabilirler.
16 - Örenciler evdeki bilgisayarlar覺nda sistemi kullanabilirler mi?
Evdeki bilgisayarlar覺na Elektroy program覺n覺 kurup sadece 繹retmenlerinin haz覺rlad覺覺 sorular覺 öretmenlerinden sorular覺 alarak kullanabilirler. Elektroy lisansl覺 sorular覺 s覺n覺f i癟inde adaletsizlik olmamas覺 amac覺yla evde kullan覺lamamaktad覺r.
17 - S覺n覺flardaki örenci say覺lar覺 standart deil, sistem içinde kumanda say覺lar覺 sabit mi?
Hay覺r, s覺n覺f mevcuduna göre istenilen miktarda kumanda al覺nabilir.
18 - Ayn覺 anda kaç örenci bu sistemi kullanabilir?
Ayn覺 anda bir s覺n覺f içinde 250 örenci bu sistemi kullanabilir.
19 - Sistemi hangi s覺n覺flarda ve hangi dersler için kullanabiliriz?
Sistemin en güzel yanlar覺ndan biri s覺n覺f ya da ders gibi bir içerik s覺n覺rlamas覺n覺n olmamas覺d覺r, bu sebepten her türlü ders için kullan覺labildii gibi anaokullar覺 dâhil olmak üzere lise son, üniversite haz覺rl覺k ve dier tüm kurslar ve dershanelerde kullan覺labilir.
20 - Kumandalar kaç metre mesafeden kullan覺labilir?
Kumandalar önünde bir engel olmad覺覺 durumda 100 metre mesafeden kullan覺labilir önünde duvar vs. olduunda bu mesafe azalabilir.
21 - Bir kumanday覺 birden fazla örenci kullanabilir mi?
Bir kumanday覺 farkl覺 s覺n覺flarda farkl覺 örenciler kullanabilir, (Örnein 5-8 numaral覺 kumanda 6-A s覺n覺f覺nda Aye’nin, 6-B s覺n覺f覺nda Ahmet’ in olabilir)
22 - Bir tak覺m Elektroy’u birden fazla s覺n覺fta kullanabilir miyiz?
Evet, eer istenirse s覺n覺flar bir tak覺m Elektroy’u, farkl覺 zamanlarda kullanmak art覺yla paylaabilirler.(Örnein sabahç覺-öleci olarak kullanan, ya da zümre olarak haftan覺n belli günlerinde kullanan s覺n覺flar覺m覺z var)
23 - S覺n覺f覺m覺z deitiinde sistemi yeni s覺n覺f覺m覺za götürebilir miyiz?
Sistemin en güzel yanlar覺ndan biriside ta覺nabilir olmas覺d覺r herhangi bir yere bal覺 kalmadan ta覺ma çantas覺 ile istenilen yere götürülebilir.
24 - Sistemi test çözmek haricinde kullanabilir miyiz?
Sistemi test haricinde Anket uygulamalar覺, yar覺malar ve çeitli oyunlar içinde kullanabilirsiniz.
25 - Her y覺l ücret ödemek gerekiyor mu?
Sistem, kullan覺c覺ya d羹en maliyeti azaltmak amac覺yla y覺ll覺k kiralama eklinde 羹cretlendiriliyor.
26 - Sistem 1 y覺ldan daha uzun kiralanabiliyor mu?
Hay覺r.
27 - Sistemin maliyeti hakk覺nda nereden bilgi alabiliriz?
Sistemin maliyeti ile ilgili güncel bilgileri www.elektroy.com adresinden veya sat覺 temsilcilerimizden alabilirsiniz.